‘In Winterswijk gaan nieuw bedrijventerrein en revitalisatie
hand in hand!’

Bert Roeterdink

Beleidsadviseur Economie

Gemeente Winterswijk

Samen met regio Eindhoven en Twente behoort de Achterhoek tot de grootste ’maakregio’s’. Ook in Winterswijk is veel maakindustrie gevestigd.

De industriële bedrijven zijn niet zozeer groot, maar zijn specialist binnen hun vakgebied en opereren vaak op internationaal niveau. Er wordt wel gezegd dat hier de ‘verborgen kampioenen’ zitten.

De aantrekkende economie zorgt voor een tekort aan bedrijventerreinen

Gemeente Winterswijk wil haar schaarse grond optimaal benutten en kijkt daarom niet alleen naar nieuwe locaties, maar ook naar revitaliseringsmogelijkheden op de bestaande bedrijventerreinen. De bottum-up methode van Movares helpt hierbij.

Regionale samenwerking

Vanuit de regio wordt een nieuw Regionaal Programma Werklocaties opgesteld. Het is nuttig om op grote schaal de vraagontwikkeling in kaart te brengen en af te zetten tegen het aanbod, maar onderzoeken in dit kader zijn vrijwel altijd top-down. Wij willen aan de voorkant weten of er nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn, wat de kwaliteit van de bestaande is en waar mogelijk een revitalisatieslag te maken is. Ook willen we werken aan een betere dynamiek van vraag en aanbod. We richten ons vooral op het bieden van voldoende ruimte aan de groei van onze lokale bedrijven. Daarbij willen we leegstand voorkomen en onze bedrijventerreinen vitaal houden.

Herverkavelings-mogelijkheden

We zochten een bureau dat in staat is bottum-up alle benodigde informatie boven tafel te krijgen en kwamen zodoende bij Movares vanwege hun ervaring met externe waarnemingen en luchtfoto- analyses. Aan de hand van een reeks historische luchtfoto’s zien we over langere tijd hoe bedrijven zich ontwikkelen op individuele kavels. Welke bedrijven groeien, welke lopen tegen hun grenzen aan? Zo kunnen we de herverkavelingsmogelijkheden optimaal in kaart brengen.

Diepgaand inzicht

Vervolgens houden we enquêtes bij de bedrijven om hun behoeften te peilen voor nu en in de toekomst en te horen waar de knelpunten liggen. Dit levert diepgaand inzicht op en geeft ons als gemeente zicht op wat er speelt en hoe we de beschikbare ruimte beter kunnen benutten. We krijgen een duidelijk beeld van het aantal vierkante meters dat bedrijven willen uitbreiden en de verhuisbewegingen en kunnen zo veel makkelijker matches maken. Bedrijven hebben ons al verzocht om jaarlijks enquêtes te houden. Zij zien ook de meerwaarde van deze aanpak. We gaan een database opbouwen en zullen jaarlijks blijven monitoren.

Vitaal houden

Het garanderen van voldoende nieuwe bedrijventerreinen gaat hand in hand met het vitaal houden van de bestaande locaties. Dit is dè methode om verpaupering van bedrijfsterreinen te voorkomen. Want, ziet een bedrijf zelf geen uitbreidingsmogelijkheden op de vestigingsplek, dan volgt meestal een verhuizing naar een andere locatie. Terwijl omliggende bedrijven mogelijk ruimte over hebben. Het is zonde wanneer nieuwe terreinen worden gevuld en bestaand bedrijfsvastgoed de kwaliteit gaat missen voor de huidige en toekomstige vraag. Ook wordt het voor de Provincie interessant om bestaande terreinen waar nodig te revitaliseren en toekomstbestendig te maken en minder nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Dat scheelt kosten en je houdt je regio aantrekkelijk.

Advies

Mijn advies aan andere gemeenten is dan ook: richt je niet alleen op nieuwe bedrijventerreinen. Je loopt het risico dat bestaande niet meer geschikt zijn voor toekomstige bedrijven, leeg komen te staan en verloederen en verpauperen. Breng samen in een vroeg stadium in kaart welke behoeften er zijn en welke uitbreidings- of verhuisplannen bedrijven hebben. Zo houd je je regio vitaal.

Bert Roeterdink is beleidsadviseur Economie bij gemeente Winterswijk


Delen