HOV IN 'T GOOI

Betere bereikbaarheid Huizen - Hilversum

Wat is een goede oplossing om het openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum te verbeteren? Een spoorverbinding is er niet en bussen hebben last van het drukke verkeer. Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van een HOV-busverbinding. Met het project ‘HOV in ’t Gooi’ krijgen ook de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting een impuls. Projectmanager Arend van Dijk: ‘Het is een uitdagend project met veel belangen, veel stakeholders en grote inbreng van omwonenden. Bijzonder is de manier waarop we samenwerken. We zijn allemaal projectpartners in plaats van opdrachtnemers. Provincie, gemeenten, ProRail, aannemers en Movares: we zetten ons allemaal in voor het gezamenlijke belang.’

Arend van Dijk projectmanager HOV in 't Gooi

Betrouwbaarheid

Van Dijk: ‘Een betrouwbare OV-verbinding is enorm belangrijk voor deze regio. Het gaat niet alleen om snelheid, maar vooral ook om betrouwbaarheid. Op dit moment kunnen de bussen de dienstregeling niet waarmaken doordat ze te vaak vaststaan. Met name in Hilversum is veel oponthoud. De HOV-bus heeft straks een vaste reistijd tussen Huizen en Hilversum van 21 minuten. Sneller dan de huidige verbinding én vooral een stuk betrouwbaarder.’

Unieke onderdoorgang

Voor de inpassing van de HOV-baan worden drie grote civiele werken uitgevoerd: een onderdoorgang bij de Oosterengweg, een belangrijke schakel in de oostelijke ringweg. Een natuurbrug over het spoor en naastgelegen infrastructuur ter plaatse van natuurgebied Anna’s Hoeve en een fly-over waarmee de busbaan het spoor kruist bij de A27. Van Dijk: ‘De 249 meter lange onderdoorgang bij de Oosterengweg is uniek omdat die dubbellaags is. Movares heeft een ontwerp gemaakt voor een smalle dubbellaagse onderdoorgang en een brede enkellaagse variant.

De brede variant bleek niet inpasbaar zonder de sloop van appartementen en woningen. Na een afweging van kosten en maatschappelijke impact is besloten een dubbellaagse onderdoorgang te maken met onderin de onderdoorgang het snelverkeer en bovenin de fietsers en voetgangers. De kosten van het ‘dieper gaan’ wegen op tegen de kosten van sloop van woningen. Op maaiveld komt een pleintje voor de bewoners. De bewoners zijn blij met de komst van de onderdoorgang. Over de werkzaamheden die nodig zijn - waaronder ook de aanleg van alle kabels en leidingen bij mensen voor de deur - hebben we goede afspraken kunnen maken.’

Onderdoorgang Oosterengweg

Natuurbrug over het spoor

Fly-over

Natuurbrug

De aanleg van de natuurbrug was al opgenomen in het MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering) om de versnippering door de spoorlijn Amersfoort-Hilversum tegen te gaan. Door de natuurbrug ontstaat een groene verbinding tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. De bus gaat straks onder de natuurbrug door, net als het spoor. Om de ontsnippering volledig te maken, moet de huidige Weg over Anna’s Hoeve worden verlegd.

Het grootste deel van deze werkzaamheden is ondergebracht in één groot contract. Onder andere Movares heeft hiervoor onderzoeken uitgevoerd voor de bereikbaarheid, het ontwerp en de inpassing. Sweco heeft dit verder uitgewerkt tot een referentie-ontwerp en Movares heeft vervolgens het D&C-contract opgesteld. Momenteel is Movares betrokken bij de uitvoering.

Politiek draagvlak

‘Een uitdaging is het politieke draagvlak’, zegt Van Dijk. ‘Al met al kost het project 130 miljoen euro en mensen denken dat dit geld alleen wordt geïnvesteerd in rijtijdwinst. Dat het ook gaat om de veiligheid van automobilisten, fietsers en voetgangers wordt nog wel eens vergeten. 40% van het geld wordt besteed aan de busbaan, de rest aan veiligheids-, natuur- en inpassingsmaatregelen. En wat te denken van de leefbaarheid in het drukke Hilversum? Dit geeft spanning, maar gelukkig hebben we goed contact met het bestuur van Hilversum.

Voor de aanleg van de natuurbrug moet een groot aantal bomen gekapt worden, in totaal circa 11 hectare. Dat is heel veel. Ook dit zorgt voor spanning. Tegelijkertijd komt er op de langere termijn veel terug voor zowel natuur als recreatie. Beide functies in het gebied worden versterkt door het totaalpakket aan maatregelen dat getroffen wordt. Om dit te zien, vraagt wel een blik op de langere termijn en een bredere blik dan alleen op de aanleg van de busverbinding.’

Circulair/modulair bouwen

Bijzondere aandacht krijgt circulair bouwen in dit project. Van Dijk: ‘Binnen de infra-sector gaat circulariteit vaak alleen over materialisatie. Wij willen hier tijdens het hele ontwerpproces over nadenken. Dit betekent dat je soms ook onderdelen niet uitvoert, die wel gepland waren om materiaal te sparen.

Zo zou de rotonde in de Stichtseweg in Blaricum worden omgebouwd tot een verkeerspleintje. Uiteindelijk doen we dit niet, maar passen alleen de toeleidende weg aan zodat de bus er soepel doorheen kan. Een ontwerpleider van Movares kwam op dit idee.’

Trots en plezier

Senior adviseur Mobiliteit en Ruimte Steven Jansen van Movares werkt sinds 2015 aan HOV in ’t Gooi. ‘Met veel plezier werk ik aan dit project, dat niet alleen zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio maar ook voor een belangrijke natuurverbinding. Op de korte termijn roept dat weerstand op vanwege het kappen van bomen en de tijdelijke afsluiting van wegen. Uiteindelijk levert het niet alleen voor busreizigers, maar ook voor automobilisten, fietsers en de natuur veel op.’ Van Dijk: ‘Als HOV in ’t Gooi op 3 oktober 2022 is afgerond, heb ik tien jaar aan dit project gewerkt. Het is prettig als je met een goed gevoel kunt terugkijken na zo’n lange periode. Ik ben nu al trots op de integrale manier van samenwerken met alle partijen en de prettige, open manier van samenwerken met de vele stakeholders.’

Steven Jansen senior adviseur Mobiliteit en Ruimte

Projectpartners

Van Dijk: ‘Bij de opzet van de integrale projectorganisatie hebben we gekeken naar wat dit project nodig heeft: welke rollen en welke contracten? Wat is spoorgerelateerd, welk deel gaat over de openbare ruimte en wat is nodig om goed met de omgeving om te gaan? Daar hebben we de projectorganisatie functioneel op ingericht. De projectdeelnemers zijn allemaal projectpartners, die het belang van het project op de eerste plaats zetten.

Soms betekent dit dat er besluiten genomen worden die schuren met de eigen organisatie. Om er voor te zorgen dat mensen daardoor niet in ‘gewetensnood’ komen, hebben we op het project een manifest opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we met elkaar om willen gaan. Waarbij trots en plezier centraal staan. Steven Jansen: ‘Als adviseur merk ik dat we echt werken vanuit het gezamenlijke projectbelang. Dat is meerwaarde voor het project en voor de communicatie naar alle betrokkenen.’


Delen mag